Site Haritası

Kayıt İçin Evraklar

YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ


Öğrenci İşleri

Barınma şartları

MADDE 21 – (1) Kurumlarda barınacak öğrencilerde;

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,

b) Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası almamak ve kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmamak,

c) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmamak,şartları aranır.

(2) Uluslararası öğrencilerin bu şartlara ilaveten ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış ikamet izinlerinin bulunması gerekir.

Öğrenci kayıt işlemleri

MADDE 22 – (1) Barınma hizmeti alacak öğrenciler, başvuru dilekçesi ile kuruma başvurur.

(2) Kurum barınma şartlarını taşıyan öğrencinin kaydını yapar.

(3) Hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilir ve bir örneği öğrenciye verilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi ve pasaport örneği istenir.

Kurumlarda geçici barınma

MADDE 23 – (1) Yükseköğretim kurumlarının sınavlarına girecek veya bu kurumlara kayıtlarını yaptıracak öğrenciler ile açık ya da uzaktan öğretim yapan üniversitelerde yüz yüze eğitimi gerektiren derslere katılmak için barınma ihtiyacı duyan öğrenciler, cinsiyetleriyle uygun olmak, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla kurumlarda geçici olarak barındırılabilir.

(2) Sosyal, kültürel veya sportif amaçlı faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yöneticileri, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla, kurumlarda geçici olarak barındırılabilir.

(3) Kurum personeli sınav, hizmet içi eğitim, seminer, toplantı gibi faaliyetler amacıyla aynı kurucuya ait farklı il veya ilçelerdeki diğer kurumlarda geçici olarak barındırılabilir.

(4) Geçici barınanların okul ile kimlik bilgileri kurum tarafından aynı gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

(5) Geçici barınanlar dahil kurumda barınanların sayısı kurum kapasitesinden fazla olamaz.

(6) Geçici barınma bir ayı geçemez.

(7) Kurumlarda ders yılı haricinde kalan zamanda konaklama hizmeti verilebilir.